Tylko teraz koszt wykonania strony internetowej to 1899zł 1599zł! Czas PROMOCJI jest ograniczony!

Ze względu na dużą liczbę zleceń, jeśli złożysz zamówienie teraz, prace rozpoczniemy najwcześniej za 8 dni roboczych.

Regulamin wykonania responsywnej strony internetowej

Najważniejsze informacje

 • termin przygotowania projektu: od 5 do 18 pełnych dni roboczych
 • strona responsywna (urządzenia mobilne): tak
 • projekt logo: tak
 • skrzynki pocztowe w domenie: tak

Wykonawca

Wykonawca – SECRET CATS, ul. Mazowiecka 20 lok. 44 , 05-077 Warszawa, NIP: 9521939523, REGON: 147106227

Oferta

 1. Do zamawianej usługi wykonania strony internetowej zalicza się:
  • wykonanie responsywnej (RWD), profesjonalnej i nowoczesnej strony WWW wraz z panelem administratora;
  • rejestrację i konfigurację domeny (adresu internetowego, np.: www.mojastrona.pl) .pl, .eu, .com lub innej po uzgodnieniu;
  • indeksację wykonanej strony w wyszukiwarce Google;
  • projekt logo firmowego;
  • optymalizację strony zgodnie z najnowszymi standardami
  • hosting strony internetowej wraz ze skrzynkami pocztowymi przez okres sześciu miesięcy (licząc od daty zakupu)
 2. W ofercie Wykonawca oferuje wykonanie profesjonalnej, nowoczesnej strony WWW która:
  • będzie oparta o system CMS WordPress w aktualnej wersji,
  • zawierać będzie elementy takie jak:
   • indywidualną grafikę ściśle związaną z branżą,
   • system aktualności lub bloga,
   • formularz kontaktowy,
   • interaktywną mapę z siedzibą Twojej firmy,
   • logo firmowe,
   • menu,
   • ikony odsyłające do social media,
   • slider – rotator banerów,
   • statystyki WordPressa lub Google Analistics,
   • favikonę
   • profesjonalne zdjęcia z banku zdjęć
  • panel administratora umożliwiający edycję strony. Główne możliwości to:
   • dodawanie/edytowanie/usuwanie kolejnych podstron,
   • dodawanie/edytowanie/usuwanie pozycji w menu,
   • dodawanie/edytowanie/usuwanie tabel, grafik, zdjęć, galerii, tekstów, linków, akapitów, cytatów itp.,
   • zarządzanie sliderami,
  • zawierać będzie informacje (w tym grafiki, pliki do pobrania itp.) przesłane przez Zleceniodawcę,
  • będzie posiadać możliwość dodawania nieograniczonej liczby podstron (jedynym ograniczeniem jest pojemność hostingu która pozwala na przechowywanie nawet do kilkudziesięciu tysięcy podstron tekstu i grafik),

Przebieg wykonania strony

 1. Po zakupie usługi i opłaceniu pierwszej części umówionej kwoty Wykonawca prześle do Zleceniodawcy brief (formularz internetowy) z pytaniami dotyczącymi budowanej strony.
 2. W ciągu pełnych pięciu do dziesięciu dni roboczych (liczonych od daty zakupu, wpłaty pierwszej części umówionej kwoty i wypełnieniu briefu. Wykonawca przedstawi Zleceniodawcy projekt strony internetowej.
 3. Zleceniodawca może złożyć uwagi co do projektu lub zatwierdzić go za pośrednictwem poczty e-mail na adres kontakt@secretcats.pl
 4. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia uwag Zleceniodawcy oraz przedstawienia poprawionego projektu w terminie:
  • do 3 dni roboczych jeśli uwagi mają charakter kosmetyczny
  • do 5 dni roboczych jeśli uwagi wymagają rozległych zmian
 5. Zleceniodawca może składać uwagi do projektu dowolną liczbę razy. Wykonawca natomiast za każdym razem zobowiązuje się do nakładania zmian.
 6. Wykonawca zastrzega sobie prawo odmowy wykonania uwag w przypadku gdy te nie są możliwe do wykonania z przyczyn technicznych lub gdy z treści uwag wynika, iż na etapie ich realizacji może dojść do złamania obowiązującego prawa.
 7. Po akceptacji przez Zleceniodawcę projektu graficznego Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia gotowej strony internetowej w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze.

Postanowienia ogólne

 1. Budowana strona internetowa zostanie bezpłatnie zainstalowana na serwerach utrzymywanych przez Wykonawcę.
 2. Za wykonanie przedmiotowego zlecenia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości: 1899zł. Zleceniodawca zobowiązuje się do wpłaty pierwszej części umówionej kwoty w wysokości 800zł po dokonaniu zamówienia i przed rozpoczęciem prac nad zleceniem. Drugą część należności (1099zł) Zleceniodawca zobowiązuje się do wpłaty po ukończeniu przedmiotowego zlecenia natomiast przed przekazaniem plików źródłowych (oraz haseł do strony/hostingu) lub dostępu do nich.
 3. W przypadku braku płatności drugiej części należności przez okres co najmniej 10 dni Wykonawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do przedmiotowej strony. Ta zostanie ponownie odblokowana po uiszczeniu reszty zobowiązania.
 4. W stopce strony internetowej Wykonawca umieści zwięzłą informację o Wykonawcy, a Zleceniodawca zobowiązuje się do jej niezmieniania.
 5. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące wykonywania dzieła oraz przepisy prawa autorskiego.

Prawa autorskie

 1. Z chwilą wpłaty drugiej części należności Wykonawca przenosi na Zleceniodawcę całość autorskich praw majątkowych do kompozycji szablonu graficznego oraz innych elementów przedmiotu zamówienia, powstałych w wyniku wykonywania niniejszej umowy za wyjątkiem obrazów wykorzystanych z banku zdjęć depostphotos.
 2. Obrazy z banku zdjęć depoposithotos zawarte w dziele nie dają licencji na pracę z obrazem jak z oddzielnym dziełem i mogą być wykorzystywane wyłącznie w przedmiotowym dziele.
 3. Przewidziane pola eksploatacji:
  • wprowadzanie dzieła do obrotu, również elektronicznego, w tym utrwalanie i zwielokrotnianie bez żadnych ograniczeń ilościowych dowolną techniką niezależną  od systemu, standardu czy formatu na wszelkich dostępnych nośnikach (w tym w formie papierowej, drukarskiej, elektronicznej, cyfrowej, fotograficznej, laserowej, poprzez zapis magnetyczny, optycznej, na płytach CD oraz DVD, na wszelkich innych nośnikach pamięci) ich reprodukowania i
   rozpowszechnianie;
  • eksploatację dzieła w całości lub we fragmentach w sieci on-line, wprowadzanie do pamięci komputera i/lub rozpowszechnianie w sieci multimedialnej, w    sieci wewnętrznej typu Intranet, bez żadnych ograniczeń ilościowych oraz w Internecie,
  • publicznie udostępnienie i wystawianie dzieła w sposób umożliwiający do nich dostęp w czasie i miejsce dostępnym dla każdego,
  • kopiowanie dzieła przy zastosowaniu wszystkich znanych w dacie podpisanie technik, w tym przy zastosowaniu techniki cyfrowej,
  • przesyłanie dzieła przy wykorzystaniu środków przekazu obrazu,
  • publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez wybranym przez Zleceniodawcę;
  • modyfikowanie utworu we wszelkich możliwych sposobach, w tym w zakresie sporządzania wersji obcojęzycznych
 4. Wykonawca upoważnia Zlecniodawcę do decydowania o pierwszym udostępnieniu przedmiotu umowy publiczności i sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z niego. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do nie wykonywania swych autorskich praw osobistych do przedmiotu umowy w sposób naruszający interesy Zleceniodawcy.
 5. Wykonawca zastrzega, że przeniesienie majątkowych praw autorskich nie daje możliwości Zleceniodawcy do jego odsprzedaży, wypożyczania, nieodpłatnego przekazania ani publikacji więcej niż jednej kopii dzieła.
 6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, do dzieła jest nieograniczone terytorialnie ani czasowo. Zleceniodawca może zatem wykorzystywać utwór na całym świecie, we wszystkich mediach, na wszystkich w/w polach eksploatacji. Zleceniodawca ma prawo modyfikowania dzieła, dokonywania w nich wszelkich zmian, w tym zmian tekstowych, układu oraz kolorystyki, a także zezwalania na ich dokonywanie osobom trzecim.

Reklamacje

 1. Strona internetowa zostanie objęta dwuletnią gwarancją w przypadku gdy ta znajduje się na serwerach utrzymywanych przez Wykonawcę. W sytuacji gdy strona zostanie przeniesiona na inny serwer strona nie jest objęta gwarancją.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Zleceniodawcę nieprawidłowości lub błędów na stronie internetowej ten powinien zgłosić je za pośrednictwem poczty e-mail na adres kontakt@secretcats.pl. Wykonawca zobowiązuje się je usunąć w najbliższym możliwym terminie nie dłuższym niż 30 dni.

Prywatność i przetwarzanie danych osobowych

 1. Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych przez Wykonawcę zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych oraz Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.
 2. O ile Zleceniodawca nie zaznaczy inaczej wszelkie Dane Osobowe wykorzystywane mogą być wyłącznie do czynności które niezbędne są do świadczenia usług przez Wykonawcę.
 3. Wykonawca oświadcza, że dane Zleceniodawcy nie będą udostępniane w żadnej części podmiotom zewnętrznym za wyjątkiem sytuacji w których przekazanie tych danych jest niezbędne do wykonania niniejszej umowy (np. rejestracji domeny).
 4. Zleceniodawca może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Wykonawcy: informacji o nowych Usługach, promocjach i innych informacji marketingowych. Wiadomości te mogą być przesyłane każdym możliwym źródłem komunikacji (w szczególności przez SMS, pocztę e-mail, pocztę tradycyjną). Zleceniodawca swoją zgodę może cofnąć w dowolnym momencie.

Odstąpienie i rozwiązanie umowy

 1. Zleceniodawcy (w myśl ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (którą zawarł na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa) ze względu na zindywidualizowany charakter zamówienia.
 2. Zleceniodawca ma praw do rozwiązania umowy w dowolnym czasie. Wówczas jednak Zleceniodawcy nie przysługuje zwrot wpłaconych środków.
 3. Wykonawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez podania przyczyny. Wówczas Zleceniodawcy zwrócona zostanie kwota którą ten wpłacił w związku z usługą.
Zadzwoń: (+48) 22 102 17 20 [wyświetl]